Regulamin dla Lektorów

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2020 roku

Jeśli chce Pan/Pani zostać Lektorem Glossiko, prosimy o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu dla Lektorów („Regulamin lektorów”). Jeśli nie zgadza się Pan/Pani z niniejszym Regulaminem w całości, nie będzie Pan/Pani upoważniony/a do nauczania w Serwisie i nie będzie mieć prawa do jakichkolwiek korzyści wynikających z Usług Nauczania.

1. Zapisy lektorów i lista usług

Proces akceptacji kandydatur na Lektora

Aby zostać Lektorem, musi Pan/Pani zgłosić swoją kandydaturę, przesyłając aplikację Glossiko. Podania Lektorów są ocenianie i aprobowane przez Glossiko. Jeśli Pana/ Pani podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, będzie Pan/Pani mogła rozpocząć udzielanie lekcji.

Opis usług nauczania

Będzie Pan/Pani mógł/mogła udostępniać własny profil oraz stworzyć prezentację w formie filmiku video, tak aby Uczniowie Pana/Panią zobaczyli i poznali. Przedstawi Pan/Pani te informacje, które będzie Pan/Pani chciała, aby wyświetlały się na profilu Lektora, dodanym później w Serwisie Glossiko.

Ma Pan/Pani prawo do wprowadzania zmian na swoim profilu Lektora. Każda zmiana musi być zaakceptowana przez Glossiko (profil musi mieć konkretny charakter i być dostosowany do naszego formatu standardowego profilu). Zobowiązuje się Pan/Pani:

a. Opisać w sposób dokładny, szczegółowy i czytelny oferowane usługi oraz lekcje.

b. Ustalić sobie wymagania, które może Pan/Pani spełnić bądź przewyższyć.

c. Nie oferować usług, mających na celu oszustwo, ani nie świadczyć usług innych niż te przedstawione w opisie. Niedozwolone jest oferowanie usług za darmo.

d. Nie reklamować żadnych usług osób trzecich.

e. Nie zamieszczać żadnej informacji na temat osobistego kontaktu, w tym, ale nie wyłącznie, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu własnej strony internetowej czy danych pozwalających na identyfikację w portalach społecznościowych.

2. Prowadzenie lekcji

Wytyczne co do metody prowadzenia zajęć

W momencie wysłania podania o podjęcie współpracy z Glossiko, godzi się Pan/Pani:

a. Korzystać z serwisu Glossiko oraz usług osób trzecich w celu zarządzania prośbami Uczniów.

b. Odpowiadać w czasie 24 godzin na wszystkie wiadomości związane z zajęciami, zarówno od Uczniów, jak i od Glossiko.

c. Informować Uczniów o swojej dyspozycyjności.

d. Informować Uczniów, jeśli będzie Pan/Pani niedostępny powyżej jednego dnia roboczego.

Każdy Uczeń, który nie będzie usatysfakcjonowany Pana/Pani usługą nauczania powinien kontaktować się bezpośrednio się z Panem/Panią. W pierwszej kolejności zawsze powinien Pan/Pani próbować rozwiązać sprawę bezpośrednio z Uczniem.

Jeśli problem bądź skarga nie mogą zostać rozwiązane, wówczas Glossiko wykorzysta całą wymianę wiadomości między Lektorem a Uczniem jako dowód w celu oceny sporu i zaproponowania ostatecznego rozwiązania. W przypadku niezaakceptowania rozstrzygnięcia, strony mają prawo skierować sprawę do postępowania sądowego.

W przypadku gdy nie mógł Pan/Pani poinformować Ucznia z wyprzedzeniem o zmianie terminu zajęć ze względu na wyjątkową sytuację, zobowiązany jest Pan/Pani do wyjaśnienia sytuacji Uczniowi w najszybszym możliwym czasie.

Dodatkowe wytyczne usług nauczania

Pana/ Pani dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Uzyska Pan/Pani dostęp do danych, które pozwolą na kontakt z Uczniami oraz na zaoferowanie im uslugi dostosowanej do ich potrzeb. Dane te mogą zawierać: imię Ucznia, jego adres poczty mailowej, jego motywacja do nauki, jego ID w programie Skype, jego numer telefonu i jego szacowany poziom języka.

Zobowiązuje się Pan/Pani do użycia tych danych wyłącznie w celach nauczania, a nigdy do przekazania ich osobom trzecim. Dane te muszą być przechowywane w Acuity Scheduling, który jest naszym dostawcą oprogramowania. Dane te mogą być okazjonalnie udostępniane Panu/Pani przez Glossiko poprzez pocztę elektroniczną bądź Skype. Jeśli Uczeń skontaktuje się z Panią/Panem z zapytaniem o Pana/Pani dane bądź prośbą o ich usunięcie, musi Pan/Pani niezwłocznie zgłosić Glossiko, abyśmy mogli podjąć stosowne działania.

Świadczenie usług nauczania

Oczekuje się od Pana/ Pani realizacji zajęć tak, aby przyczyniły się one do wysokiego poziomu zadowolenia Uczniów. Naruszy Pan/Pani niniejszy Regulamin, jeśli:

a. Nie będzie Pan/Pani świadczyć Usług Nauczania, za które zapłacono.

b. Nie podejmie Pan/Pani rozsądnych starań, aby rozstrzygnąć spór z Uczniem.

c. Poziom niezadowolenia Pana/Pani Uczniów będzie niedopuszczalny.

d. Naruszy Pan/Pani Regulamin świadczenia usług, Politykę prywatności lub inne polityki.

Glossiko zastrzega sobie prawo do podjęcia następujących działań w jakimkolwiek momencie i wedle własnego uznania:

a. Odwołania zarezerwowanych do danego momentu lekcji z jednym Uczniem bądź wieloma Uczniami.

b. Ograniczenia przywilejów Pana/Pani Konta.

c. Zawieszenia bądź anulowania Pana/Pani Konta.

d. Wstrzymania wszystkich wypłat w ekstremalnych przypadkach.

e. Skontaktować się z instytucjami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa.

3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest wypłacane Lektorom z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym na konto bankowe wskazane przez Lektora przed pierwszą udzieloną w ramach Glossiko lekcją. Wynagrodzenie jest przekazywane za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem operatora płatności internetowych. Wynagrodzenie jest zależne od długości doświadczenia w nauczaniu języka przez Lektora, faktu bycia przez niego rodzimym użytkownikiem języka oraz odbytych studiów filologicznych, i jest ustalane indywidualnie z każdym Lektorem przed pierwszą lekcją udzieloną w ramach Glossiko.

4. Kontakt z biurem obsługi klienta

Jeśli życzy sobie Pan/Pani informacji na temat naruszenia polityki Serwisu, Usług bądź ma jakieś pytanie, czy potrzebuje pomocy, prosimy o skontaktowanie się z działem Obsługi Klienta Glossiko za pomocą z jednej z następujących metod:

Obsługa Klienta

Poczta elektroniczna: contact@glossiko.com