Regulamin płatności

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2020 roku

1. Warunki Usługi

Niniejsze warunki regulują usługi w zakresie płatności pomiędzy Panem/Panią a Glossiko sp. z o.o („Glossiko”). Glossiko zobowiązuje się do zarządzania wszystkimi płatnościami i wypłatami realizowanymi poprzez Usługi („płatności”).

KORZYSTAJĄC Z SYSTEMU PŁATNOŚCI, OZNAJMIA PAN/PANI, IŻ ZAPOZNAŁ/A SIĘ, ROZUMIE I AKCEPTUJE NINIEJSZY REGULAMIN PŁATNOŚCI. JEŚLI NIE WYRAZI PAN/PANI NA NIEGO ZGODY, NIE BĘDZIE MIEĆ PAN/PANI PRAWA DO KORZYSTANIA Z TYCHŻE USŁUG W ZAKRESIE PŁATNOŚCI.

W przypadku gdy będzie Pan/Pani korzystał(a) z płatności niezgodnie z niniejszymi warunkami, może zostać Pan/Pani poddany/a sankcjom cywilnym oraz karnym. Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na niniejsze warunki w imieniu jakieś firmy bądź innego podmiotu prawnego, deklaruje i gwarantuje, że ma moc wyegzekwowania niniejszych warunków od tej firmy bądź innego podmiotu prawnego, w przypadku którym „Pan/Pani ” oraz „jej/ jego” odnoszą się do tej firmy bądź innego podmiotu prawnego. W takim przypadku zobowiązany jest Pan/Pani do uzyskania potwierdzenia znajomości oraz akceptacji regulaminu przez wszystkie osoby, które będą działać w imieniu spółki, a zobowiązania wynikłe z umowy obciążają zarówno spółkę, jak i każdą z tych osób solidarnie. Jednocześnie w takim przypadku Zobowiązania tego podmiotu wynikające z niniejszego punktu regulaminu obciążają zarówno ten podmiot jako osobę prawną, jak również wszystkie powiązane z nim osoby, w tym w szczególności członków zarządu, prokurentów, udziałowców, a także pracowników i osoby świadczące na jego rzecz usługi. Podmiot ten zobowiązuje się do każdorazowego zapoznania wskazanych osób z treścią swoich obowiązków wynikających z Regulaminu. Obowiązek ten nie wygasa jeżeli zachodzą zmiany osobowe w spółce, a podmiot ten zobowiązany jest do zapoznania przystępujących do spółki osób z informacjami wskazanymi powyżej.

GLOSSIKO NIE MOŻE I NIE KONTROLUJE TREŚCI ZAMIESZCZANYCH NA PROFILACH LEKTORÓW I NIE ODPOWIADA ZA METODY, MATERIAŁY, NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ICH DOSTARCZANIE ORAZ PRZEBIEG ZAJĘĆ. GLOSSIKO NIE ODPOWIADA I ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK I CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZYSTKIE LEKCJE RAZEM I KAŻDĄ Z OSOBNA. GLOSSIKO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY PRZEZ LEKTORA LUB UŻYTKOWNIKA. NASTĘPSTWIE, KAŻDA PŁATNOŚĆ DOKONYWANA LUB AKCEPTOWANA JEST WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

2. Zmiany

Glossiko zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bądź anulowania niniejszego Regulaminu płatności, na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą. W ciągu 14 dni od opublikowania zmian w regulaminie, Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na zmianę, co skutkować będzie usunięciem jego konta z serwisu po tym dniu i niemożliwością dokonywania płatności.

Zmiany zostaną opublikowane w Serwisie, a powiadomienie o nich zostanie wysłane pocztą elektroniczną. Zaktualizowana także zostanie data „Ostatniej aktualizacji”, która wyświetla się na początku Regulaminu. Korzystając z płatności, akceptuje Pan/Pani zmieniony Regulamin Płatności. Jeśli nie zgadza się Pan/Pani ze zmianami, musi zaprzestać korzystania z tychże usług.

3. Kwalifikowalność

Usługi w zakresie płatności przeznaczone są wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Jakiekolwiek korzystanie z tych usług przez osoby poniżej 18 roku życia jest surowo zabronione. Korzystając z płatności, potwierdza Pan/Pani , że ma ukończone 18 lat. W przypadku użytkowników pomiędzy 13 a 18 rokiem życia oraz o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, czynności związanych z korzystaniem z systemu płatności wykonuje ich opiekun prawny, przedkładając na ten fakt stosowne dokumenty oraz oświadczenia. 

4. Rejestracja konta oraz sprawdzenie tożsamości

W celu uzyskania możliwości korzystania z systemu płatności, musi się Pan/Pani zarejestrować, aby utworzyć Konto na Glossiko i stać się Użytkownikiem, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług.

Wyraża Pan/Pani zgodę na weryfikację i potwierdzenie przez Glossiko Pana/Pani tożsamości w celu uniknięcia oszustwa. Glossiko zastrzega sobie prawo do zamknięcia, zawieszenia lub ograniczenia dostępu do systemu płatności w przypadku niemożności weryfikacji Pana/Pani tożsamości lub podania przez Pana/Panią nieprawdziwych danych.

5. Główne warunki dla systemu płatności

Ceny lekcji” oraz „Ceny pakietowe” – Ceny Lekcji oraz Ceny pakietowe to ceny, które zobowiązany jest płacić Uczeń za lekcje języka obcego udzielone przez Lektora.

Ceny usług” – Ceny usług to wartość, jaką pobiera Lektor na Glossiko po udzieleniu lekcji.

Metoda płatności” – Metoda płatności to usługa, z której korzysta Uczeń, aby zakupić środki na Glossiko.

6. Ogólna relacja

Glossiko zapewnia centralną platformę do nauki języków obcych, gdzie Użytkownicy, zarówno Uczniowie jak i Lektorzy, mogą współpracować pomiędzy sobą i korzystać z Usług.

Wypełnianie umów

Po zatwierdzeniu przez Użytkownika wyboru usług świadczonych przez Lektora, czasu trwania oraz ceny usług, Uczeń zobowiązuje się je zakupić, a Lektor zobowiązuje się dostarczyć Usługi, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług („Umowa o lekcję”).

Uczeń oraz Lektor zgodnie akceptują, że Glossiko ma prawo podejmować działania w związku z Umową o lekcję, w tym także zawieszać, zakańczać bądź podejmować działania prawne, które Glossiko uzna za konieczne w celu ochrony reputacji Serwisu.

7. Warunki finansowe

Uczniowie zobowiązują się do korzystania ze środków w celu skorzystania z usługi nauczania od Lektora.

Zakup Środków Glossiko

Uczniowie mogą wybrać zakup środków na lekcje w euro. Zgodnie z informacją podaną w serwisie, środki na lekcje pozostają ważne przez 12 miesięcy, poczynając od dnia zakupu. Środki na lekcje mogą być wykorzystywane w systemie rezerwacji w celu zarezerwowania lekcji. Środki na zajęcia zakupuje się na jeden konkretny język obcy i nie przechodzą one z jednego języka na drugi. Wszystkie wskazane ceny nie zawierają jakichkolwiek dodatkowych kosztów takich jak opłaty, podatki bądź odsetki dla banku lub spółki wynikające ze skorzystania z karty kredytowej przez Ucznia. Za koszty te odpowiedzialny jest wyłącznie Uczeń. Wskazane ceny nie zawierają kosztów związanych z połączeniem internetowym.

Uczniowie mogą otrzymać odszkodowanie w wysokości wartości swoich środków za niewykorzystane lekcje, jeśli skontaktują się z Glossiko z prośbą o odszkodowanie w czasie 28 dni od dnia ich zakupu. Wartość odszkodowania wyniesie tyle samo, co wartość środków za niewykorzystane lekcje, w wybranej walucie zakupu.

Spory pomiędzy Lektorami a Uczniami

W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Lektorem a Uczniem istnieją dwa kroki zmierzające do jego rozstrzygnięcia. W przypadku gdy nie doprowadzą one do rozstrzygnięcia sporu Uczeń oraz Lektor kierować powinni sprawę do sądu powszechnego. 

Krok 1: Uczeń i Lektor zobowiązują się do osiągnięcia porozumienia w celu rozstrzygnięcia sporu.

Krok 2: W przypadku gdy Uczeń i Lektor nie mogą osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez Glossiko. Glossiko sprawdzi każdy dowód oraz zaprezentowane materiały związane ze sporem oraz podejmie ostateczną decyzję. W przypadku niezadowolenia strony z ostatecznej decyzji podjętej przez Glossiko, może ona skierować sprawę przeciwko drugiej stronie (Uczniowi lub Lektorowi) na drogę postępowania sądowego.

Pakiety lekcji

Pakiety na Glossiko są ważne przez okres 6 miesięcy. Uczniowi zostaną wysłane przypomnienia, w momencie kiedy data ważności jego/ jej pakietu będzie dobiegać końca. W przypadku gdy zdecyduje się Pan/Pani anulować pakiet lekcji, zostaną Pan/Pani u zwrócone pieniądze za niewykorzystane lekcje, pomniejszone o wartość zniżki za wykupienie pakietu oraz wysokość opłat manipulacyjnych związanych z operacjami bankowymi, jakich będzie musiało dokonać Glossiko. W przypadku ujemnego salda, zwrócona zostanie kwota zerowa.

W przypadku gdy dojdzie do sporu o to, kto anulował pakiet, a Uczeń i Lektor nie będą mogli zawrzeć porozumienia, Glossiko wystąpi jako mediator w sporze. Decyzja Glossiko o rozstrzygnięciu sporu będzie ostateczna. W przypadku niezadowolenia strony z ostatecznej decyzji podjętej przez Glossiko, może ona skierować sprawę przeciwko drugiej stronie (Uczniowi lub Lektorowi) na drogę postępowania sądowego.

Wstrzymanie bądź opóźnienie wypłaty środków

W przypadku gdy Glossiko orzeknie, na podstawie posiadanych informacji, iż działania Lektora są, mogłyby być lub będą przyczyną znaczącej liczby sporów (więcej niż dwóch w ciągu miesiąca kalendarzowego), wystąpień o odszkodowanie i innych reklamacji ze strony użytkowników, którzy zakupili usługi nauczania u tego Lektora, Glossiko zastrzega sobie prawo do opóźnienia bądź wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków. Jeśli Glossiko rozstrzygnie, iż Lektor naruszył niniejszy Regulamin, może mu odmówić wypłaty zgromadzonych środków do tego momentu.

Zaokrąglenia

Glossiko może, wedle własnego uznania, zaokrąglić w górę bądź w dół należne kwoty od Uczniów / dla Lektorów do najbliższej podstawowej jednostki funkcjonalnej w danej walucie. Przykładowo, Glossiko zaokrągli do góry kwotę 101.50 na 102 dolary, a kwotę 101.49 na 101 dolarów.

9. Podatki

Lektor rozumie i akceptuje, że jest jedynym odpowiedzialnym za wywiązanie się z wymogów oraz zobowiązań podatkowych wynikających z podatków od świadczonych przez niego usług. Jest także jedynym odpowiedzialnym za przekazywanie stosownym organom państwowym informacji o wszelkich należnych dochodach i podatkach naliczonych bądź otrzymanych. Glossiko nie świadczy usług pomocy związanych z podatkami żadnemu z Użytkowników.

10. Polityka środków

Środki na Glossiko

Musi Pan/Pani wiedzieć że:

a. Glossiko nie występuje jako powiernik Pan/Pani środków, ale działa jako agent i opiekun.

b. GLOSSIKO NIE JEST BANKIEM, A KWOTY PRZEKAZYWANE POPRZEZ SYSTEM PŁATNOŚCI PRZEZ UCZNIÓW BĄDŹ PRZEKAZYWANE LEKTOROM NIE SĄ DEPOZYTAMI UBEZPIECZONYMI.

Ryzyko przewalutowania

Glossiko nie ponosi odpowiedzialności za wahania kursu dewiz, które mogą mieć miejsce przy otrzymywaniu lub wysyłaniu zapłat za pomocą systemu płatności stron trzecich podczas zakupu Środków Glossiko bądź ściągnięcia z salda Środków Glossiko.

11. Zwolnienie od odpowiedzialności

GLOSSIKO ŚWIADCZY USŁUGI BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, RZECZYWISTEJ CZY DOMNIEMANEJ. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, GLOSSIKO WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, I JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA POJAWI SIĘ W PROCESIE NEGOCJACJI BĄDŹ DO CELÓW HANDLOWYCH. GLOSSIKO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI AWARII I INNYCH OKOLICZNOŚCI NIELEŻĄCYCH PO STRONIE GLOSSIKO. GLOSSIKO NIE GWARANTUJE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE PŁATNOŚCI, ALBOWIEM ZALEŻNE SĄ ONE OD FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

UZNAJE Pan/Pani I AKCEPTUJE, ŻE, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, CAŁOŚĆ RYZYKA WYNIKAJĄCEGO Z USŁUG W ZAKRESIE PŁATNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ PO PANA/ PANI STRONIE. AUTORYZOWANIE INNEJ OSOBY DO KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA STANOWI NARUSZENIE REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA PRZEZ OSOBY TRZECIE ODBYWA SIĘ ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA, CZY TEŻ BEZ JEGO ŚWIADOMOŚCI, PONOSI ON PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY TEJ OSOBY. ANI GLOSSIKO ANI TEŻ ŻADNA INNA STRONA POWIĄZANA ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE PŁATNOŚCI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA ŻADNĄ ZAISTNIAŁĄ SZKODĘ PRZYPADKOWĄ, ZAWINIONĄ LUB NIEZAWINIONĄ, W TYM ZA UTRACONE DOCHODY, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ RENOMY FIRMY, PRZERWANIE USŁUG, SZKODY WYNIKAJĄCE Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TAKIEJ JAK BŁĄD SYSTEMU CZY KOSZTY PRODUKTÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH, ANI TEŻ ZA ŻADNĄ INNĄ SZKODĘ BĘDĄCĄ STRATĄ OSOBISTĄ, FIZYCZNĄ, EMOCJONALNĄ, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYNIKNĄĆ Z NINIEJSZEGO REGULAMINU, MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z SYSTEMU PŁATNOŚCI, Z JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI, INTERAKCJI BĄDŹ SPOTKANIA Z INNYMI OSOBAMI, Z KTÓRYMI SIĘ PAN/PANI KOMUNIKOWAŁ/A I Z KTÓRYMI WCHODZIŁ/A W INTERAKCJĘ W KONSEKWENCJI KORZYSTANIA Z USŁUG W ZAKRESIE PŁATNOŚCI, NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, DELIKTÓW (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, I W PRZYPADKU GDY DZIAŁ PŁATNOŚCI GLOSSIKO ZOSTAŁ POINFORMOWANY BĄDŹ NIE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM JEŚLI SIĘ STWIERDZI, ŻE OGRANICZONY ŚRODEK W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNIŁ SWOJEJ ZASADNICZEJ FUNKCJI. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO NALEŻYTEGO PRZECHOWYWANIA WSZELKICH DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTĘP DO KONTA, UDOSTĘPNIENIE TYCH DANYCH JAKIEJKOLWIEK OSOBIE W TYM NAWET SPOSÓB NIEZAMIERZONY, POWODUJE ZWOLNIENIE GLOSSIKO Z ODPOWIEDZIALNOŚCI.

ŻADNA RADA BĄDŹ INFORMACJA, CZY TO USTNA CZY PISEMNA, OTRZYMANA OD PŁATNOŚCI GLOSSIKO LUB PRZEZ SERWIS, USŁUGI LUB ZBIOROWĄ TREŚĆ, NIE BĘDZIE PODSTAWĄ DO JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓREJ WYRAŹNIE NIE WYMIENIONO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

POMIMO IŻ GLOSSIKO NAZWANY JEST AGENTEM POBIERANIA OGRANICZONYCH PŁATNOŚCI DLA LEKTORÓW W CELU AKCEPTACJI PŁATNOŚCI UCZNIÓW W IMIENIU TYCHŻE LEKTORÓW, GLOSSIKO WYRAŹNIE ODMAWIA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIKOLWIEK CZYN BĄDŹ POMINIĘCIE OSOBY TRZECIEJ.

13. Całość porozumienia

Za wyjątkiem przypadku, gdy niniejszy Regulamin zostanie uzupełniony o inne postanowienia o charakterze jednorazowym, będzie on stanowił (wraz z regulaminami po nim następującymi) całkowite i wyłączne porozumienie pomiędzy Panem/Panią a Glossiko.

Nasz Regulamin świadczenia usług

Nasz Regulamin płatności (dla użytkowników korzystających ze środków Glossiko)

Nasz Regulamin dla Lektorów (dla Lektorów Glossiko)

Nasza polityka prywatności oraz

Polityka ochrony praw autorskich

14. Powiadomienia

Jakiekolwiek powiadomienie lub inna wiadomość dozwolone bądź wymagane przez niniejszy dokument sporządzone zostaną w formie dokumentu i dostarczone przez Glossiko:

a. za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Pana/ Panią adres

b. poprzez ich publikację w Serwisie Glossiko

W przypadku powiadomień realizowanych przez pocztę elektroniczną, za datę doręczenia uznaje się datę wysłania niniejszego powiadomienia.

15. Kontrola prawna i jurysdykcja

Niniejszym podlega Pan/Pani osobiście jurysdykcji właściwych sądów polskich w celu sądowego rozstrzygnięcia wspomnianych reklamacji bądź sporów.

16. Rozstrzyganie sporów

W przypadku gdy wystąpi spór pomiędzy Panem/Panią a Glossiko, naszym celem będzie rozstrzygnięcie go w sposób szybki i polubowny. Zobowiązuje się Pan/Pani do skontaktowania się w pierwszej kolejności bezpośrednio z nami, aby poszukać wsparcia w rozwiązaniu sporu.

17. Opcja arbitrażu

Pan/Pani oraz Glossiko wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie jakiejkolwiek reklamacji wynikającej z niniejszego Regulaminu bądź Usług poprzez arbitraż, w sposób ostateczny i wiążący. Sąd arbitrażowy rozstrzygać będzie spory wynikające z umowy oraz deliktów.

Może Pan/Pani odrzucić niniejsze porozumienie o arbitrażu, wysyłając potwierdzenie na następujący adres elektroniczny contact@glossiko.com w czasie 30 dni od skorzystania przez Pana/ Panią z naszych Usług po raz pierwszy.

18. Ogólne

Fakt, że Glossiko nie będzie dochodzić któregoś prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza rezygnacji, zrzeczenia się i nie zastosowania w przyszłości tego prawa bądź postanowienia. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa czy postanowienia będzie skuteczne wyłącznie w przypadku gdy zostanie to przedstawione na piśmie i podpisane przez odpowiednio do tego uprawnionego przedstawiciela Glossiko.

Z wyjątkiem sytuacji, w której wyraźnie zostanie to określone w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób, zastosowanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek środka wynikającego z niniejszego Regulaminu nastąpi bez szkody dla innych środków wynikających z tego Regulaminu.

19. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Jeśli życzy sobie Pan/Pani informacji na temat naruszenia polityki Serwisu, Usług bądź ma jakieś pytanie czy potrzebuje pomocy, prosimy o skontaktowanie się z działem Obsługi Klienta Glossiko za pomocą z jednej z następujących metod:

Obsługa Klienta

Poczta elektroniczna: contact@glossiko.com