Regulamin świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2020

1. Warunki ogólne

Glossiko oferuje centralną platformę do nauki języków obcych, w której Użytkownicy, zarówno Uczniowie jak i Lektorzy (terminy zdefiniowane poniżej) mogą współpracować między sobą i korzystać z usług (dalej zwanych „Usługami”). Usługi te udostępnione są na stronie www.glossiko.com oraz na jakichkolwiek innych stronach z linkiem do tego adresu (dalej zwanego „Serwisem”).

Korzystanie z Serwisu bądź Usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu Glossiko Sp. z o.o. (zwana dalej „Glossiko”, „my”, „nas”, „nasz”) . Glossiko Sp. z o.o. zobowiązuje się do zarządzania płatnościami i wynagrodzeniami dokonywanymi poprzez Serwis lub powiązanymi z Serwisem bądź wykonywanymi poprzez system płatności. Wszelkie informacje dotyczące płatności stosowanych przez Glossiko zawarte zostały w sekcji „Regulamin płatności”.

Treść” oznacza całość materiałów, które Glossiko oddaje do dyspozycji poprzez Serwis, Usługi, kampanie promocyjne i własną obecność w mediach społecznościowych, w tym także jakąkolwiek treść przekazaną stronom trzecim.

Konto Użytkownika” oznacza konto na Glossiko, ktre zakadane jest podczas rejestracji Użytkownika.

Usługi” odnoszą się do jakichkolwiek usług udostępnionych przez Glossiko.

Uczeń” oznacza Użytkownika, który rezerwuje lekcje w Serwisie.

Lektor” oznacza Członka, który oferuje i świadczy usługi nauczania.

Lekcje” oznaczają wszelkie usługi świadczone przez Lektorów za zapłatą.

Użytkownik” oznacza osobę, która jest Uczniem, która korzysta z Serwisu w swoim imieniu lub osobę, która korzysta z Serwisu w imieniu Ucznia będącego firmą bądź organizacją.

Gość” oznacza osobę, która jedynie odwiedza Serwis i nie posiada zarejestrowanego Konta Użytkownika bądź osobą, która się zarejestrowała, ale nie opłaciła lub zarezerwowała żadnej lekcji.

Pan/Pani” oznacza którąkolwiek osobę będącą Użytkownikiem, Lektorem lub działającą w ich imieniu (i posiadającą dowód, że jest do tego uprawniona).

2. Regulamin świadczenia usług

Korzystając z Serwisu bądź Usług, Użytkownik akceptuje warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie świadczenia usług („Regulamin”). Akceptacja niniejszego Regulaminu jest niezbędna do zarejestrowania Konta Użytkownika w naszym Serwisie.

Niniejsze warunki określają dostęp oraz korzystanie z Serwisu, Usług oraz całości treści i są wiążącą umową prawną pomiędzy Użytkownikiem a Glossiko. Ponadto, niektóre obszary w Serwisie mogą wymagać zgody Użytkownika i akceptacji dodatkowego Regulaminu. W przypadku niezgodności pomiędzy Regulaminem, a treściami zamieszczonymi w poszczególnych sekcjach Serwisu, obowiązywać będą te ostatnie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie ma prawa do dalszego korzystania z Serwisu. Brak akceptacji regulaminu, jego zmiany lub regulaminów dodatkowych powoduje usunięcie Konta z serwisu w terminie 30 dni od niewyrażenia zgody na treść regulaminu, a w przypadku regulaminów promocji i dodatkowych akcji, zablokowanie możliwości wzięcia w nich udziału. W terminie 30 dni Użytkownik ma prawo zmiany decyzji i zaakceptowania regulaminu. Jeśli Użytkownik będzie nadal korzystać z Serwisu bądź Usług nie zgadzając się z jego warunkami, będzie mógł ponieść odpowiedzialność określoną w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

PRZEZ SERWIS I USŁUGI ROZUMIANA JEST CENTRALNA PLATFORMA DO REZERWACJI SPOTKAŃ.

W CELU NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH. ZARÓWNO UCZNIOWIE JAK I LEKTORZY MOGĄ KORZYSTAĆ Z UDOSTĘPNIONYCH KONTAKTÓW ORAZ SYSTEMU PŁATNOŚCI. POTWIERDZA PAN/PANI, IŻ WIE I AKCEPTUJE, ŻE GLOSSIKO NIE STANOWI CZĘŚCI JAKIEGOKOLWIEK POROZUMIENIA POMIĘDZY UCZNIAMI A LEKTORAMI. GLOSSIKO NIE MA WPŁYWU NA ZACHOWANIE UCZNIÓW, LEKTORÓW ORAZ POZOSTAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU ANI TEŻ NA JAKIEKOLWIEK USŁUGI ŚWIADCZONE POMIĘDZY NIMI I UCHYLA SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. GLOSSIKO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWYKONANIE LUB NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE UMOWY PRZEZ LEKTORA LUB UŻYTKOWNIKA, W TYM ZA ŻADNĄ POŚREDNIĄ LUB BEZPOŚREDNIĄ STRATĘ LUB SZKODĘ.

JEŚLI DECYDUJE SIĘ PAN/PANI NA NAUCZANIE POPRZEZ GLOSSIKO.COM OZNACZA TO, ŻE ROZUMIE I AKCEPTUJE, IŻ PAŃSKIE POWIĄZANIE Z GLOSSIKO OGRANICZA SIĘ DO BYCIA NIEZALEŻNYM WYKONAWCĄ DLA STRONY TRZECIEJ, A NIE OSOBĄ ZATRUDNIONĄ, AGENTEM, SPÓŁKĄ JOINT VENTURE CZY WSPÓLNIKIEM GLOSSIKO ORAZ ŻE DZIAŁA PAN/PANI WYŁĄCZNIE WE WŁASNYM IMIENIU I NA WŁASNĄ KORZYŚĆ,A NIE W IMIENIU CZY NA KORZYŚĆ GLOSSIKO. ZOBOWIĄZUJE SIĘ PAN/PANI DO NIE TWORZENIA FAŁSZYWYCH DOMNIEMAŃ JAKOBY PAŃSKA/PANI OSOBA BYŁA WSPIERANA, POWIĄZANA Z GLOSSIKO LUB ABY DZIAŁAŁ/A PAN/PANI W IMIENIU BĄDŹ NA KORZYŚĆ GLOSSIKO, W TYM TAKŻE DO NIEODPOWIEDNIEGO WYKORZYSTANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ GLOSSIKO.

Jeśli akceptuje Pan/Pani niniejsze warunki w imieniu podmiotu zbiorowego, osoby prawnej, w tym spółek, deklaruje i gwarantuje Pan/Pani, iż jest upoważniony/a do występowania w imieniu tej spółki bądź innego podmiotu prawnego, dla których niniejsze warunki są wiążące. W takim przypadku zobowiązany jest Pan/Pani do uzyskania potwierdzenia znajomości oraz akceptacji regulaminu przez wszystkie osoby, które będą działać w imieniu spółki, a zobowiązania wynikłe z umowy obciążają zarówno spółkę, jak i każdą z tych osób solidarnie. Jednocześnie w takim przypadku zobowiązania tego podmiotu wynikające z niniejszego punktu regulaminu obciążają zarówno ten podmiot jako osobę prawną, jak również wszystkie powiązane z nim osoby, w tym w szczególności członków zarządu, prokurentów, udziałowców, a także pracowników i osoby świadczące na jego rzecz usługi. Podmiot ten zobowiązuje się do każdorazowego zapoznania wskazanych osób z treścią swoich obowiązków wynikających z Regulaminu. Obowiązek ten nie wygasa jeżeli zachodzą zmiany osobowe w spółce, a podmiot ten zobowiązany jest do zapoznania przystępujących do spółki osób z informacjami wskazanymi powyżej.

3. Zmiany

Glossiko zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych bądź wszystkich warunków Regulaminu, w tym do zmiany cen lekcji po uprzednim ogłoszeniu tych zmian na stronie głównej Serwisu, na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą. W ciągu 14 dni od opublikowania zmian w regulaminie, Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na zmianę, co skutkować będzie usunięciem jego konta z serwisu po tym dniu.

Glossiko zaktualizuje datę „Ostatniej aktualizacji”, która pojawi się na początku niniejszego Regulaminu. Kontynuując korzystanie z Serwisu i Usług po dacie aktualizacji, akceptuje Pan/Pani zaktualizowane warunki. W przypadku, gdy nie wyraża Pan/Pani zgody na zaktualizowane warunki, jedyną opcją jest zaprzestanie korzystania z Serwisu oraz Usług, oraz usunięcie Konta.

4. Kto może korzystać z Usług

Użytkownik może korzystać z naszych usług wyłącznie, gdy ma możliwość zawarcia wiążącej umowy z Glossiko, zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiązującym prawem, przepisami, lokalnymi, państwowymi i międzynarodowymi regulacjami mającymi tu zastosowanie. Korzystanie z bądź dostęp do Usług przez osoby poniżej 13 roku życia jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. Użytkownicy pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą okazać pozwolenie w formie dokumentowej ze strony rodzica bądź opiekuna prawnego, w terminie 7 dni liczonych od rejestracji Konta pod rygorem jego usunięcia z serwisu. Prawo do korzystania z naszych Usług jest osobiste i nie podlega odstąpieniu jakiekolwiek innej osobie ani jednostce. Zakazana jest cesja praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu i faktu posiadania Konta w serwisie. Glossiko zastrzega sobie prawo do zablokowania usług, w przypadku naruszenia regulaminu, naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, obelżywego, niewłaściwego zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, na przykład jeśli Pańskie/Pani zachowanie jest związane z nadużyciem bądź jest niestosowne w stosunku do innego Użytkownika.

Uczniowie i Lektorzy zobowiązani są do posiadania narzędzi umożliwiających korzystanie z serwisu w tym monitora, dostępu do internetu, zainstalowaną przeglądarkę internetową, słuchawki lub głośniki oraz mikrofon.

5. Jak funkcjonuje Serwis oraz Płatności

Serwis oraz Usługi stworzone zostały, aby Lektorzy i Uczniowie mogli się zapoznać, zorganizować czas lekcji oraz korzystać z systemu Płatności.

Serwis to miejsce gdzie:

a. Uczniowie wyszukują Lektorów, kontaktują się z nimi, wybierają i bezpośrednio ich zatrudniają do nauki języków obcych.

b. Lektorzy ogłaszają swoje umiejętności i zobowiązują się do bezpośredniego świadczenia usług Uczniom.

Strona internetowa korzysta z plików Cookies. Klient  może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce cookies.

Glossiko udostępnia jedynie platformę umożliwiającą spotkania Uczniów z Lektorami i zawierania umów pomiędzy nimi.

System Płatności zapewnia Uczniom i Lektorom pewną współpracę, feedback, zakup środków i narzędzi płatniczych, a także procedury rozwiązania potencjalnych sporów.

Regulamin Płatności Glossiko musi być zaakceptowany przez Użytkownika przed dokonaniem każdej transakcji i jest dostępny na stronie https://glossiko.com/pl/regulamin-platnosci/.

Usługi dla Lektorów. Usługi dla Lektorów opisane są szczegółowo w Regulaminie dla Lektorów.

Rozpoczęcie współpracy z Glossiko jako Lektor jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu dla Lektorów Glossiko znajdującego się na stronie https://glossiko.com/pl/regulamin-dla-lektorow/.

O ile nie zostanie to wyraźnie określone na platformie Glossiko, odpowiedzialność Glossiko ogranicza się do udostępniania Serwisu oraz Usług.

6. Rejestracja Konta

Aby uzyskać dostęp do nauki języków obcych oraz systemu Płatności na Glossiko, musi się Pan/Pani zarejestrować w celu utworzenia Konta („Konto Glossiko”) i stać się Użytkownikiem. Rejestracji może Pan/Pani dokonać bezpośrednio w Serwisie.

Pana/Pani Konto Glossiko zostanie utworzone w celu korzystania z Serwisu na podstawie osobistych informacji, które zostaną nam przekazane. Musi Pan/Pani spełnić następujące warunki:

a. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta Glossiko.

b. Użytkownik zobowiązuje się do udzielenia ścisłych, aktualnych i pełnych informacji podczas procesu rejestracji oraz do aktualizacji powyższych informacji tak, aby były ścisłe, aktualne oraz pełne.

Glossiko zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia Konta Glossiko oraz dostępu do Serwisu i Usług w przypadku gdy Użytkownik nie będzie przestrzegać Regulaminu Serwisu bądź naruszy go w jakikolwiek sposób.

W przypadku naruszenia regulaminu, naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, obelżywego, niewłaściwego zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami na przykład, jeśli Pańskie/Pani zachowanie jest związane z nadużyciem bądź jest niestosowne w stosunku do innego Użytkownika, Glossiko ma prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Lektora oraz Użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swojego hasła, zobowiązuje się do  nieujawniania hasła żadnej osobie trzeciej i nieudzielania dostępu do własnego Konta Glossiko osobom trzecim, nawet za zgodą Użytkownika. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta Glossiko, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Glossiko.

7. Warunki ogólne dla Użytkowników

Nasze usługi dostępne są wyłącznie dla osób prawnych oraz fizycznych będących zdolnych do zawarcia wiążących umów prawnych. W celu rejestracji Konta na Glossiko i stania się Użytkownikiem, zobowiązany/a jest Pan/Pani do akceptacji Regulaminu. Glossiko zastrzega sobie prawo do odmówienia, zawieszenia bądź anulowania usług jakiejkolwiek osobie, w przypadku naruszenia regulaminu, naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, obelżywego, niewłaściwego zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami na przykład, jeśli Pańskie/Pani zachowanie jest związane z nadużyciem bądź jest niestosowne w stosunku do innego Użytkownika, podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykonywania innych nielegalnych czynności za pośrednictwem serwisu.

Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, wszyscy Użytkownicy zrzekają się tym samym wszelkich roszczeń wobec Glossiko, które zaistnieją z powodu podania niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych osobistych lub innych zdarzeń zawinionych umyślnie lub nieumyślnie przez Użytkownika lub Lektora.

Każdy Użytkownik samodzielnie odpowiada za treści i informacje publikowane na Glossiko.

Glossiko zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź anulowania Konta któregokolwiek z zarejestrowanych Użytkowników w przypadku naruszenia regulaminu, naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, obelżywego, niewłaściwego zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami na przykład, jeśli Pańskie/Pani zachowanie jest związane z nadużyciem bądź jest niestosowne w stosunku do innego Użytkownika, podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykonywania innych nielegalnych czynności za pośrednictwem serwisu.W takim przypadku Glossiko nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe z tytułu niemożliwości korzystania z serwisu.

8. Prywatność

Korzystając z Usług i Serwisu Glossiko akceptuje Pan/Pani bez zastrzeżeń postanowienia Polityki prywatności Glossiko dostępnej na https://glossiko.com/pl/polityka-dotyczaca-praw-autorskich/.

9. Własność intelektualna

Wszystkie materiały Glossiko, w tym treść serwisu, treści umieszczane przez Użytkowników, artykuły, obrazy, archiwa audio oraz nagrania wideo są wyłączną własnością Glossiko.

Wymienione materiały są chronione przez międzynarodowe prawo autorskie, prawo zastrzeżonych znaków towarowych oraz inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Obowiązuje zakaz publikacji, rozpowszechniania, wypożyczania oraz kopiowania któregokolwiek materiału chronionego przez prawo autorskie, prawo zastrzeżonych znaków towarowych oraz innych informacji stanowiących własność Glossiko, bez wcześniejszej dokumentowej zgody udzielonej przez Glossiko.

Korzystając z Usług i Serwisu Glossiko akceptuje Pan/Pani bez zastrzeżeń postanowienia Polityki ochrony praw autorskich Glosssiko dostępnej na https://glossiko.com/pl/polityka-dotyczaca-praw-autorskich/.

10. Treści dostępne w Serwisie Glossiko oraz licencja na publikowanie treści przez Użytkowników

Pod warunkiem stosowania się Użytkownika do niniejszego Regulaminu, Glossiko przyznaje Panu/Pani ograniczoną, niewyłączną i niezbywalną licencję na:

a. Dostęp i przeglądanie jakiejkolwiek Treści Glossiko, wyłącznie na własny użytek, a nigdy na użytek komercyjny.

b. Dostęp i przeglądanie jakiejkolwiek Treści Użytkowników mających prawo dostępu, wyłącznie na użytek własny, a nigdy na użytek komercyjny.

Zabronione jest używanie, kopiowanie, dostosowywanie, zmienianie, przygotowywanie pochodnych prac, rozpowszechnianie, udzielanie licencji, sprzedawanie, publiczne udostępnianie i wykonywanie, przekazywanie, rozgłaszanie bądź wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób Serwisu, Usług bądź Treści, z wyjątkiem sytuacji jawnie dozwolonych przez niniejszy Regulamin.

Korzystając z Usług i Serwisu Glossiko akceptuje Pan/Pani bez zastrzeżeń postanowienia Polityki ochrony praw autorskich Glossiko dostępnej na https://glossiko.com/pl/polityka-prywatnosci/

11. Treść Użytkowników

Publikując Treści w Serwisie Glossiko, poprzez Usługi lub kampanie promocyjne na Glossiko, Użytkownik udziela Glossiko nieodwołalnej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, zbywalnej i wolnej od praw autorskich światowej licencji, z prawem do wypożyczania, użytkowania, oglądania, kopiowania, dostosowywania, zmieniania, rozpowszechniania, oddawania, sprzedawania, przekazywania, wystawiania i wykonywania publicznie, rozgłaszania, przyznawania, oglądania i wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób wspomnianej powyżej Treści Użytkowników w Serwisie i Usługach, poprzez nie i za ich pomocą, bądź też w celu ich promowania lub w celach handlowych. Użytkownik/Lektor upoważnia Glossiko do korzystania z tych praw na wszystkich polach eksploatacji.

Glossiko nie zastrzega sobie żadnego prawa własności co do tej Treści Użytkowników i nic w niniejszym Regulaminie nie ogranicza prawa Użytkownika do korzystania z tej Treści Użytkowników i wykorzystywania jej. Uznaje Pan/Pani i akceptuje, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za całość Treści na Glossiko, którą zamieszcza w Serwisie poprzez Usługi lub  kampanie promocyjne Glossiko.

12. Linki

Serwis oraz Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub środków nienależących do Glossiko. Glossiko nie ponosi odpowiedzialności za wspomniane strony internetowe, tj. za ich treść bądź usługi. Korzystanie z tych stron stanowi wyłączne ryzyko Użytkownika. Glossiko zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia linków umieszczanych przez Użytkowników serwisu, w szczególności gdy treści pod nimi prezentowane naruszają prawo powszechnie obowiązujące, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, a także gdy prezentują treści obraźliwe lub konkurencyjne wobec Glossiko. 

13. Zastosowanie Regulaminu świadczenia usług

Glossiko może zawiesić bądź anulować Pana/Pani Konto Użytkownika, jeśli uzna, że naruszył Pan/Pani Regulamin świadczenia usług bądź działał niezgodnie nim, bądź gdy naruszył Pan/Pani prawa Glossiko.

Glossiko zawiesi bądź anuluje Konto Użytkownika i odmówi jakiejkolwiek usługi także w przypadku gdy:

a. Nie będziemy mogli zweryfikować prawdziwości jakiekolwiek informacji, którą Użytkownik nam podał.

b. Uznamy, że działania Użytkownika mogą mieć konsekwencje prawne dla Użytkownika, innych Użytkowników lub dla Glossiko.

Nie będzie możliwe korzystanie przez Użytkownika z serwisu Glossiko z innego konta bądź ponowne zarejestrowanie się z nowym kontem. Ponadto, naruszenie Regulaminu świadczenia usług może zostać poddane egzekucji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i może skutkować dodatkowymi karami i sankcjami prawnymi.

W przypadku gdy Użytkownik będzie działał na szkodę Glossiko bądź w jakikolwiek inny sposób będzie dążył do zaniżenia opłat serwisowych należnych Glossiko w świetle Regulaminu świadczenia usług, będzie on ponosił odpowiedzialność przed Glossiko za należne opłaty serwisowe i będzie mógł zostać poddany dodatkowym sankcjom, w tym zawieszeniu bądź zamknięciu Konta Użytkownika na Glossiko.

Glossiko zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia regulaminu, naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, obelżywego, niewłaściwego zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami na przykład, jeśli Pańskie/Pani zachowanie jest związane z nadużyciem bądź jest niestosowne w stosunku do innego Użytkownika, podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykonywania innych nielegalnych czynności za pośrednictwem serwisu, i zakazania rejestracji Konta w przyszłości. W przypadku anulowania Konta, dostęp do danych, wiadomości, archiwum i innych materiałów utrzymywanych w Serwisie może także zostać zablokowany.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

Glossiko nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Użytkownikom przez stronę umowy (Lektora lub Użytkownika) z uwagi na jej niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie. Glossiko jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy tymi podmiotami. Jednocześnie Glossiko zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych i przerw w funkcjonowaniu serwisu, w trakcie których wyłączona jest odpowiedzialność odszkodowawcza z tego tytułu. Glossiko nie ponosi również odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę w przypadku gdy niemożliwość korzystania z serwisu wynika z przyczyn nie leżących po stronie Glossiko, w tym awarii, siły wyższej.

15. Rejestracja

Użytkownik jest uprawniony do zarejestrowania swojego Konta w serwisie. Rejestracja Konta jest dobrowolna i nieodpłatna. Założenie Konta następuje przez skorzystanie z formularza rejestracyjnego. Do zarejestrowania Konta konieczne jest podanie przez nabywcę adresu e-mail, loginu oraz ustanowienie hasła. 

W trakcie rejestracji Konta Użytkownik może musieć podać również dalej idące dane osobiste. Dane te obejmują co najmniej: imię, nazwisko (w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo firmę), ulicę, numer ulicy, numer lokalu (jeśli jest), kod pocztowy, miasto oraz kraj, a także numer telefonu do kontaktu. W przypadku przedsiębiorców konieczne jest dodatkowo podanie numeru NIP oraz danych osoby do kontaktu. 

Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail może zostać wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi również do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie. Strony mogą również rozwiązać ją poprzez zawarcie dwustronnego porozumienia. Serwis ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w przypadkach określonych między innymi w ustępie 7. lub z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Właściciel Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, między innymi jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu;

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta;

e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;

f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail np. Użytkownik podał nieistniejącą miejscowość, ulicę etc.;

h. Użytkownik nie wykazywał żadnej aktywności, w tym logowania, na Konto w ciągu ostatnich 2 lat.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela serwisu zostanie przesłane na podany w trakcie rejestracji Konta. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownik może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany na stronie lub poprzez usunięcie Konta.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika w formularzu rejestracji. 

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług.

16. Zdolność do akceptacji Regulaminu świadczenia usług przez osoby niepełnoletnie 

Użytkownik w wieku między 13 a 18 lat musi posiadać dokumentową zgodę prawną rodziców lub opiekunów. Zawierając umowę z Glossiko oświadcza, że w pełni rozumie postanowienia, warunki, obowiązki, oświadczenia oraz gwarancje ustanowione w niniejszym Regulaminie świadczenia usług oraz jest osobą zdolną do przestrzegania niniejszego Regulaminu świadczenia usług.

Użytkownik powinien doręczyć Glossiko zgodę w formie dokumentowej (na przykład skan), w ciągu 7 dni liczonych od dnia rejestracji Konta, pod warunkiem jego zawieszenia lub usunięcia. 

17. Powiadomienia

Glossiko będzie się komunikować z Użytkownikami drogą elektroniczną bądź poprzez publikowanie komunikatów w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas dokumentowych powiadomień drogą elektroniczną. Powiadomienie zostaje uznane za doręczone w momencie, kiedy Glossiko wyśle je do Użytkownika na podany w Serwisie adres poczty elektronicznej bądź kiedy Glossiko opublikuje to powiadomienie w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie odpowie na wiadomość nadaną przez Glossiko w sprawie dotyczącej naruszenia, sporu bądź skargi w czasie dwóch dni roboczych, Glossiko będzie miało prawo do anulowania lub zawieszenia Konta Użytkownika.

Wszystkie powiadomienia wystosowane do Glossiko ze skutkami prawnymi dla niniejszego Regulaminu muszą być przedstawione w formie pisemnej i zostać dostarczone osobiście bądź za pomocą przesyłki rejestrowanej z powiadomieniem o doręczeniu pod adresem:

Glossiko Sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań, Polska

Uznaje się, że powiadomienia wystosowane do Glossiko zyskują moc prawną po ich doręczeniu.

18. Kontrola prawna i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega całkowicie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczpospolitej Polski. Niemniej jednak, w niektórych krajach (także wewnątrz Unii Europejskiej) obowiązuje prawo nakazujące, aby umowy podlegały prawom lokalnym obowiązującym w kraju konsumenta. Niniejszy paragraf nie wyklucza tych praw. Wyraża Pan/Pani zgodę, aby jakakolwiek reklamacja bądź spór, który może zaistnieć w stosunku do Glossiko były rozstrzygane przez właściwe sądy Rzeczpospolitej Polskiej, bądź jak zostało to opisane w Porozumieniu o Arbitrażu poniżej. Stąd, podlega Pan/Pani osobiście jurysdykcji właściwych sądów polskich w celu sądowego rozstrzygnięcia wspomnianych reklamacji bądź sporów.

19. Rozstrzyganie sporów

Glossiko dąży do tego, aby jakikolwiek spór, który zaistnieje pomiędzy Użytkownikiem a nami został rozstrzygnięty bez konieczności uciekania się do procesu sądowego. Przed zgłoszeniem reklamacji w stosunku do Glossiko, Użytkownik godzi się na próbę nieformalnego rozstrzygnięcia sporu, kontaktując się z nami na poniższy adres contact@glossiko.com.

Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w czasie 15 dni od momentu jego zakomunikowania, Pan/Pani bądź Glossiko będą mogli rozpocząć formalny proces.

20. Opcja arbitrażu

Użytkownik oraz Glossiko wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie jakiejkolwiek reklamacji wynikającej z niniejszego Regulaminu świadczenia usług poprzez arbitraż, w sposób ostateczny i wiążący. Pod arbitraż strony poddają spory wynikające z umowy oraz z deliktów. 

Może Pan/Pani odrzucić niniejsze porozumienie o arbitrażu, wysyłając potwierdzenie na następujący adres elektroniczny contact@glossiko.com w czasie 30 dni od skorzystania przez Pana/Panią z naszych Usług po raz pierwszy.

21. Ogólne

Fakt, że Glossiko nie będzie dochodzić któregoś prawa bądź egzekwować naruszenia postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza rezygnacji, zrzeczenia się i nie zastosowania w przyszłości tego prawa bądź postanowienia. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa czy postanowienia będzie skuteczne wyłącznie w przypadku gdy zostanie to przedstawione na piśmie i podpisane przez odpowiednio do tego uprawnionego przedstawiciela Glossiko.

Z wyjątkiem sytuacji, w której wyraźnie zostanie to określone w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób, zastosowanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek środka wynikającego z niniejszego Regulaminu nastąpi bez szkody dla innych środków wynikających z tego Regulaminu.

22. Kontakt z obsługą klienta

Jeśli życzy sobie Pan/Pani informacji na temat naruszenia polityki Serwisu, Usług bądź ma jakieś pytanie, czy potrzebuje pomocy, prosimy o skontaktowanie się z działem Obsługi Klienta Glossiko za pomocą z jednej z następujących metod:

Obsługa Klienta

Poczta elektroniczna: contact@glossiko.com